دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده یک دوره آموزشی به صورت پیامکی است که کار را برای همه راحت کرده است.

طراح دوره: mobolingoپیامک: 953

دانشجویان: 0

تعداد دروس: 12

قیمت کل: 452,100 تومان

67815

قیمت با تخفیف: 384,285 تومان

0

0

درس 31

قیمت : 24,600 تومان

تعداد پیامک : 81

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 67

درس 32

قیمت : 26,400 تومان

تعداد پیامک : 87

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 73

درس 33

قیمت : 30,600 تومان

تعداد پیامک : 101

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 87

درس 34

قیمت : 24,900 تومان

تعداد پیامک : 81

تعداد کلمات : 13

تعداد مثال : 66

درس 35

قیمت : 24,900 تومان

تعداد پیامک : 82

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 68

درس 36

قیمت : 23,400 تومان

تعداد پیامک : 77

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 63

درس 37

قیمت : 23,700 تومان

تعداد پیامک : 78

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 64

درس 38

قیمت : 20,700 تومان

تعداد پیامک : 68

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 54

درس 39

قیمت : 17,700 تومان

تعداد پیامک : 58

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 44

درس 40

قیمت : 23,400 تومان

تعداد پیامک : 77

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 63

درس 41

قیمت : 21,600 تومان

تعداد پیامک : 71

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 57

درس 42

قیمت : 28,500 تومان

تعداد پیامک : 92

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 78