دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی - درس 31 تا 42

دوره 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی که توسط موبولینگو طراحی شده یک دوره آموزشی به صورت پیامکی است که کار را برای همه راحت کرده است.

طراح دوره: mobolingoپیامک: 953

دانشجویان: 3

تعداد دروس: 12

قیمت کل: 445,200 تومان

66780

قیمت با تخفیف: 378,420 تومان

0

0

درس 31

قیمت : 37,300 تومان

تعداد پیامک : 81

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 67

درس 32

قیمت : 38,200 تومان

تعداد پیامک : 87

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 73

درس 33

قیمت : 40,300 تومان

تعداد پیامک : 101

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 87

درس 34

قیمت : 37,450 تومان

تعداد پیامک : 81

تعداد کلمات : 13

تعداد مثال : 66

درس 35

قیمت : 37,450 تومان

تعداد پیامک : 82

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 68

درس 36

قیمت : 36,700 تومان

تعداد پیامک : 77

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 63

درس 37

قیمت : 36,850 تومان

تعداد پیامک : 78

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 64

درس 38

قیمت : 35,350 تومان

تعداد پیامک : 68

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 54

درس 39

قیمت : 33,850 تومان

تعداد پیامک : 58

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 44

درس 40

قیمت : 36,700 تومان

تعداد پیامک : 77

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 63

درس 41

قیمت : 35,800 تومان

تعداد پیامک : 71

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 57

درس 42

قیمت : 39,250 تومان

تعداد پیامک : 92

تعداد کلمات : 12

تعداد مثال : 78