سوپر دوره پیامکی 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی - هفته 1 تا 48

سوپر دوره پیامکی 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی - هفته 1 تا 48

سوپر دوره 1100 واژه ضرروی در زبان انگلیسی که به صورت محتوای پیامکی در موبولینگو ارائه میشود، یک دوره آموزشی پیامکی بی نظیر است.

با عضویت در این دوره دیگر نیاز به مطالعه کتاب سخت و حجیمی مثل هزار و صد واژه ضروری در زبان انگلیسی نخواهید داشت.

البته برای یادگیری بهتر می توانید هم کتاب را مطالعه کنید و هم در این دوره عضو شوید تا با فراگیری واژگان کتاب 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی، از دو کانال مختلف، یادگیری خود را تثبیت کنید.

در این دوره سعی شده تا محتوایی صد در صد متفاوت نسبت به کتاب 1100 واژه ارائه شود.

با عضویت در این دوره که محتوای آن به صورت پیامکی ارائه می شود، شما یک روش یادگیری جدید را تجربه خواهید کرد.

کلمات و حتی ترتیب ارائه کلمات و دروس دقیقا مثل کتاب است، اما نوع مثال ها، هم خانواده ها، و ارائه مثال هایی کاملا متفاوت با محتوای اصلی این کتاب، دوره پیامکی 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی موبولینگو را به یک دوره خاص با محتوایی آموزنده و بینظیر تبدیل کرده است.

برای طراحی محتوای سوپر دوره 1100 کلمه ضروری در زبان انگلیسی یک تیم متشکل از بهترین و با سواد ترین متخصصین زبان انگلیسی زحمت شبانه روزی کشیده اند. محتوای این دوره، سطح زبان شما را جابجا میکند.

این دوره برای همه علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی مناسب است اما از نظر سطح بندی، عموما توصیه می شود که زبان آموزان سطح متوسط به بالا برای مطالعه دوره 1100 واژه ضروری در زبان انگلیسی اقدام کنند؛ چرا که سطح واژگان ارائه شده در این دوره، عموما بالاست و با سایر واژگان و لغاتی که تا بحال فرا گرفته اید تفاوت اساسی دارد.

این سوپر دوره که در 48 بخش (یا به قول کتاب 1100 واژه 48 هفته) ارائه شده، علاوه بر ارائه بسیار راحت، روان و ساده کلمات به صورت پیامکی، امکان یادگیری در خارج از زمان و فضای کلاسی هم برای شما ایجاد میکند.

طراح دوره: mobolingoپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0قیمت کل: 5,224,000 تومان

783600

قیمت با تخفیف: 4,440,400 تومان

0

0

هفته 1

قیمت : 114,000 تومان

113

تعداد پیامک : 113

21

تعداد کلمات : 21

88

تعداد مثال : 88

هفته 2

قیمت : 92,000 تومان

91

تعداد پیامک : 91

20

تعداد کلمات : 20

69

تعداد مثال : 69

هفته 3

قیمت : 107,000 تومان

106

تعداد پیامک : 106

22

تعداد کلمات : 22

82

تعداد مثال : 82

هفته 4

قیمت : 110,000 تومان

109

تعداد پیامک : 109

20

تعداد کلمات : 20

84

تعداد مثال : 84

هفته 5

قیمت : 109,000 تومان

108

تعداد پیامک : 108

20

تعداد کلمات : 20

86

تعداد مثال : 86

هفته 6

قیمت : 117,000 تومان

116

تعداد پیامک : 116

21

تعداد کلمات : 21

92

تعداد مثال : 92

هفته 7

قیمت : 110,000 تومان

109

تعداد پیامک : 109

21

تعداد کلمات : 21

86

تعداد مثال : 86

هفته 8

قیمت : 123,000 تومان

122

تعداد پیامک : 122

20

تعداد کلمات : 20

100

تعداد مثال : 100

هفته 9

قیمت : 113,000 تومان

112

تعداد پیامک : 112

20

تعداد کلمات : 20

90

تعداد مثال : 90

هفته 10

قیمت : 101,000 تومان

100

تعداد پیامک : 100

20

تعداد کلمات : 20

78

تعداد مثال : 78

هفته 11

قیمت : 104,000 تومان

103

تعداد پیامک : 103

20

تعداد کلمات : 20

81

تعداد مثال : 81

هفته 12

قیمت : 103,000 تومان

101

تعداد پیامک : 101

20

تعداد کلمات : 20

79

تعداد مثال : 79

هفته 13

قیمت : 111,000 تومان

110

تعداد پیامک : 110

20

تعداد کلمات : 20

88

تعداد مثال : 88

هفته 14

قیمت : 120,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 15

قیمت : 108,000 تومان

107

تعداد پیامک : 107

20

تعداد کلمات : 20

85

تعداد مثال : 85

هفته 16

قیمت : 105,000 تومان

104

تعداد پیامک : 104

20

تعداد کلمات : 20

82

تعداد مثال : 82

هفته 17

قیمت : 120,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 18

قیمت : 110,000 تومان

109

تعداد پیامک : 109

18

تعداد کلمات : 18

89

تعداد مثال : 89

هفته 19

قیمت : 103,000 تومان

102

تعداد پیامک : 102

21

تعداد کلمات : 21

79

تعداد مثال : 79

هفته 20

قیمت : 98,000 تومان

96

تعداد پیامک : 96

21

تعداد کلمات : 21

73

تعداد مثال : 73

هفته 21

قیمت : 108,000 تومان

107

تعداد پیامک : 107

20

تعداد کلمات : 20

85

تعداد مثال : 85

هفته 22

قیمت : 101,000 تومان

100

تعداد پیامک : 100

20

تعداد کلمات : 20

78

تعداد مثال : 78

هفته 23

قیمت : 89,000 تومان

88

تعداد پیامک : 88

20

تعداد کلمات : 20

65

تعداد مثال : 65

هفته 24

قیمت : 90,000 تومان

89

تعداد پیامک : 89

20

تعداد کلمات : 20

67

تعداد مثال : 67

هفته 25

قیمت : 91,000 تومان

90

تعداد پیامک : 90

21

تعداد کلمات : 21

67

تعداد مثال : 67

هفته 26

قیمت : 119,000 تومان

118

تعداد پیامک : 118

20

تعداد کلمات : 20

95

تعداد مثال : 95

هفته 27

قیمت : 113,000 تومان

111

تعداد پیامک : 111

21

تعداد کلمات : 21

88

تعداد مثال : 88

هفته 28

قیمت : 112,000 تومان

111

تعداد پیامک : 111

21

تعداد کلمات : 21

88

تعداد مثال : 88

هفته 29

قیمت : 111,000 تومان

110

تعداد پیامک : 110

20

تعداد کلمات : 20

87

تعداد مثال : 87

هفته 30

قیمت : 112,000 تومان

110

تعداد پیامک : 110

21

تعداد کلمات : 21

87

تعداد مثال : 87

هفته 31

قیمت : 117,000 تومان

116

تعداد پیامک : 116

20

تعداد کلمات : 20

94

تعداد مثال : 94

هفته 32

قیمت : 121,000 تومان

120

تعداد پیامک : 120

20

تعداد کلمات : 20

98

تعداد مثال : 98

هفته 33

قیمت : 107,000 تومان

106

تعداد پیامک : 106

20

تعداد کلمات : 20

84

تعداد مثال : 84

هفته 34

قیمت : 102,000 تومان

101

تعداد پیامک : 101

19

تعداد کلمات : 19

80

تعداد مثال : 80

هفته 35

قیمت : 104,000 تومان

103

تعداد پیامک : 103

20

تعداد کلمات : 20

81

تعداد مثال : 81

هفته 36

قیمت : 107,000 تومان

106

تعداد پیامک : 106

20

تعداد کلمات : 20

84

تعداد مثال : 84

هفته 37

قیمت : 124,000 تومان

123

تعداد پیامک : 123

20

تعداد کلمات : 20

101

تعداد مثال : 101

هفته 38

قیمت : 116,000 تومان

115

تعداد پیامک : 115

21

تعداد کلمات : 21

92

تعداد مثال : 92

هفته 39

قیمت : 122,000 تومان

121

تعداد پیامک : 121

21

تعداد کلمات : 21

98

تعداد مثال : 98

هفته 40

قیمت : 106,000 تومان

105

تعداد پیامک : 105

20

تعداد کلمات : 20

83

تعداد مثال : 83

هفته 41

قیمت : 109,000 تومان

108

تعداد پیامک : 108

20

تعداد کلمات : 20

86

تعداد مثال : 86

هفته 42

قیمت : 126,000 تومان

125

تعداد پیامک : 125

22

تعداد کلمات : 22

101

تعداد مثال : 101

هفته 43

قیمت : 120,000 تومان

119

تعداد پیامک : 119

20

تعداد کلمات : 20

97

تعداد مثال : 97

هفته 44

قیمت : 101,000 تومان

99

تعداد پیامک : 99

19

تعداد کلمات : 19

78

تعداد مثال : 78

هفته 45

قیمت : 103,000 تومان

102

تعداد پیامک : 102

20

تعداد کلمات : 20

80

تعداد مثال : 80

هفته 46

قیمت : 106,000 تومان

105

تعداد پیامک : 105

20

تعداد کلمات : 20

83

تعداد مثال : 83

هفته 47

قیمت : 106,000 تومان

105

تعداد پیامک : 105

20

تعداد کلمات : 20

83

تعداد مثال : 83

هفته 48

قیمت : 103,000 تومان

102

تعداد پیامک : 102

20

تعداد کلمات : 20

80

تعداد مثال : 80