مهندسی حال خوب

مهندسی حال خوب

دلجویی و پرورش کودک درون یکی از بخش ای مهم مهندسی حال خوب است. 

وقتی از حال خوب حرف میزنیم یعنی میدانیم باید چگونه زندگیمان را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی که انتظارشان را می کشیم در زندگی ما ظاهر شوند.

حال خوب یعنی “انتخاب ما”در زندگی با وجود هرآنچه که در پیرامون ما از رنج،سختی و گاها حتی تلاش و ناکامی در حال اتفاق افتادن هست!یعنی چطور انتخاب ما می تواند معنایی برایمان خلق کند تا برای تاب آوری هایمان درمقابل سختی ها و پذیرش رنجها پاسخی داشته باشیم که باعث ایجاد اقداماتی هدفمند در جهت رسیدن به خواسته ها و بهبود زندگی مان شوند.

.

طراح دوره: khaterehپیامک

0

کاربران

0

تعداد دروس

0ملاقات با کودک درون

قیمت : 97,000 تومان

62

تعداد پیامک : 62

0

تعداد کلمات : 0

0

تعداد مثال : 0